Kluczowe elementy umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność

Kluczowe elementy umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność to zgodne porozumienie stron, mocą którego strony ustalają wzajemne prawa lub obowiązki. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność ustala zasady współpracy między zlecającym sprzedaż nieruchomości, a pośrednikiem. Skupienie wysiłków przez jednego, wykwalifikowanego pośrednika możne znacząco wpłynąć na skuteczność sprzedaży. Dokładne zrozumienie poszczególnych elementów umowy jest kluczowe dla zapewnienia pomyślnej współpracy i zadowolenia obu stron.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność oznacza, że zlecający sprzedaży zobowiązuje się nie korzystać z usług innych pośredników nieruchomości na czas jej trwania. To daje pośrednikowi pewność, że inwestycja czasu i zasobów w marketing i prezentację nieruchomości nie zostanie zmarnowana, co jest istotne zwłaszcza przy droższych i trudniejszych w sprzedaży nieruchomościach np. tych ze skomplikowanymi stanami prawnymi lub mniej akcyjnych. Zawarcie umowy pośrednictwa na wyłączność zazwyczaj przekłada się na szybszą finalizację transakcji.

Okres obowiązywania umowy jest kluczowy dla obu stron. Zlecający sprzedaż musi mieć pewność, że pośrednik, któremu powierzył sprzedaż, jest zmotywowany do działania w krótkim czasie, natomiast pośrednik potrzebuje wystarczająco dużo czasu na skuteczne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych działań marketingowych. Długość umowy powinna odzwierciedlać typ nieruchomości oraz aktualną sytuację na rynku, a także potencjalne wyzwania w znalezieniu kupca.

Zlecający sprzedaż nieruchomości oraz pośrednik mogą dowolnie ustalić czas obowiązywania umowy. W obrocie zazwyczaj występują umowy zawarte na 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Po tym określenie zazwyczaj umowy na wyłączność przechodzą na umowy otwarte. Po okresie trwania umowy na wyłączność strony mogą zakończyć współpracę albo zawrzeć kolejną umowę na wyłączność bądź umowę otwartą. Zlecający sprzedaż po upływie obowiązywania umowy na wyłączność z danym pośrednikiem może zdecydować się na zawarcie umowy na wyłączność z innym pośrednikiem lub biurem nieruchomości.

Jednym z najważniejszych obowiązki pośrednika jest aktywne i profesjonalne promowanie nieruchomości, po uprzednim przeprowadzeniu jej oględzin. Obowiązki te mogą obejmować przygotowanie profesjonalnych zdjęć, tworzenie i dystrybucję materiałów reklamowych, z intensywnością przewyższającą przeciętny poziom świadczenia takich usług, w tym reklamowanie i promowanie nieruchomość na portalach branżowych, stronach internetowych współpracujących pośredników według profesjonalnego uznania pośrednika. Pośrednik może udzielić wsparcia zlecającemu sprzedaż w przygotowaniu listy dokumentów niezbędnych do transakcji. Dokonywać prezentacji potencjalnym nabywcom. Na życzenie zlecającego sprzedaż może umieścić baner reklamowy nieruchomości lub podejmować inne czynności, które pośrednik uzna za konieczne w celu znalezienia i pozyskania nabywcy.

Struktura wynagrodzenia pośrednika musi być jasno określona w umowie. Wynagrodzenie pośrednika jest zazwyczaj uzależnione od ceny sprzedaży. Wynagrodzenie określone jest jako % brutto ceny sprzedaży nieruchomości określonej w umowie sprzedaży lub umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości lub innej umowie zobowiązującej do sprzedaży. Czasami, ale dużo rzadziej wynagrodzenie określane jest kwotowo. W przypadku gdy przyrzeczona umowa sprzedaży poprzedzona jest umową przedwstępną sprzedaży wynagrodzenie pośrednika płatne jest w dwóch ratach tj. określony procent w dniu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i kolejna rata w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ponadto, ważne jest, aby ustalić zasady dotyczące kosztów dodatkowych, takich jak reklama czy promocja nieruchomości, aby uniknąć nieporozumień.

Zlecający sprzedaż nieruchomości zobowiązany jest do współdziałania z pośrednikiem przy wykonywaniu czynności zmierzających do sprzedaży. Zlecający sprzedaż nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pośrednikowi wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości. Ponadto, powinien zapewnić dostęp do nieruchomości pośrednikowi i potencjalnym nabywcom pozyskanym przez pośrednika w celu prezentacji nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność zlecający sprzedaż powinien trzymać się ustaleń dotyczących kontaktów z potencjalnymi kupującymi i powierzać wszystkie negocjacje wyłącznie pośrednikowi.

Zakończenie

Należy również pamiętać, aby w umowie pośrednictwa zawrzeć postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia o umowy w przypadku jej zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa pośrednika oraz reklamacji, informacji dla konsumentów oraz szeregu oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Podpisanie umowy pośrednictwa na wyłączność to decyzja, która może znacząco wpłynąć na przebieg i efektywność sprzedaży nieruchomości. Właściwe sformułowanie i zrozumienie każdego punktu umowy jest niezbędne, aby każda ze stron była zadowolona z finalnego wyniku współpracy. Wzór prawidłowo sformułowanej umowy pośrednictwa na wyłączność sporządzonej przez doświadczonego prawnika znajdziecie pod adresem URL. Staranność i przejrzystość w negocjacjach umowy zapewnią, że sprzedaż będzie przeprowadzona sprawnie, profesjonalnie i z oczekiwanym rezultatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *